Małgosia Roznerska i jej prawna misja w Wielkiej Brytanii

Małgosia Roznerska od 12 lat pomaga Polakom poruszać się w brytyjskim systemie prawnym, a jej zaangażowanie zyskało uznanie największych kancelarii w Londynie. W wywiadzie dzieli się swoją historią, filozofią pracy oraz wyzwaniami łączenia kariery z życiem rodzinnym.

Małgosiu,  miło Cię dziś gościć. Mieszkasz w Wielkiej Brytanii od 12 lat. Czy możesz nam opowiedzieć o swojej podróży i o tym, jak założyłaś tutaj swoją firmę?

Dziękuję za zaproszenie. Moja podróż do Wielkiej Brytanii rozpoczęła się 12 lat temu. Po przyjeździe zauważyłam, że istnieje duże zapotrzebowanie na wsparcie prawne w społeczności polskiej. Wiele osób nie wiedziało, jakie mają prawa i jak poruszać się w brytyjskim systemie prawnym. Jako radca prawny czułam, że muszę pomóc. Założyłam własną firmę, początkowo udzielając konsultacji i pomocy głównie Polakom. Z czasem, zdobywając doświadczenie i budując swoją reputację, rozszerzyłam swoje usługi na wszystkie narodowości.

To imponujące. Jak udało Ci się nawiązać współpracę z największymi kancelariami prawnymi w Londynie?

Budowanie tych relacji wymagało czasu i wytrwałości. Skupiałam się na świadczeniu doskonałej obsługi dla moich klientów, zapewniając im najwyższe odszkodowania i najlepsze wsparcie prawne. To zaangażowanie w jakość przyciągnęło uwagę większych kancelarii, z którymi zaczęłam współpracować. Było to korzystne dla obu stron, ponieważ obie dążymy do zapewnienia najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Pracujesz na zasadzie „no win, no fee”. Czy możesz wyjaśnić, dlaczego wybrałaś ten model?

Model „no win, no fee” jest kluczowy, aby uczynić wsparcie prawne dostępnym dla wszystkich. Wiele osób nie stać na opłaty prawne z góry, szczególnie po wypadkach w pracy lub wypadkach samochodowych. Ten model pozwala im dochodzić sprawiedliwości bez obciążenia finansowego. Dzięki niemu każdy, niezależnie od swojej sytuacji finansowej, może pozwolić sobie na najlepszą pomoc w dochodzeniu odszkodowań.

Brzmi, jakbyś zbudowała solidny zespół. Powiedz nam więcej o swoich agentach.

Tak, mam wspaniały zespół pięciu agentów. Każdy z nich został starannie wybrany i przeszkolony, aby utrzymać wysokie standardy naszej obsługi. Zaczynaliśmy od zera, a teraz mamy dobrze skoordynowany zespół, który niestrudzenie pracuje, aby wspierać naszych klientów. Ich zaangażowanie i wiedza są kluczowe dla naszego sukcesu.

Masz imponujące wykształcenie. Czy możesz nam opowiedzieć więcej o swoich kwalifikacjach?

Oczywiście. W 2010 roku uzyskałam tytuł magistra zarządzania i prawa biznesowego w Polsce. Po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii kontynuowałam naukę i w 2018 roku uzyskałam tytuł magistra prawa międzynarodowego w Londynie. Edukacja zawsze była dla mnie priorytetem i wyposażyła mnie w wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu w mojej dziedzinie.

Wspomniałaś, że jesteś mamą. Jak udaje Ci się łączyć życie zawodowe i prywatne?

To ciągłe wyzwanie, ale wierzę w siłę organizacji i zarządzania czasem. Moja córka, Delrose, jest dla mnie ogromnym źródłem inspiracji. Balansowanie między pracą a macierzyństwem wymaga elastyczności i wsparcia ze strony mojego zespołu i rodziny. To nie zawsze jest łatwe, ale jest niezwykle satysfakcjonujące.

Kto jest Twoim autorytetem lub wzorem do naśladowania?

Margaret Thatcher zawsze była dla mnie znaczącym autorytetem. Podziwiam jej siłę, determinację i przywództwo. Była pionierką dla kobiet na stanowiskach przywódczych, a jej dziedzictwo nadal mnie inspiruje.

W ilu przypadkach pomogłaś już swoim klientom?

Od momentu otwarcia firmy 12 lat temu, pomogliśmy już ponad 5000 osób. Zyskujemy coraz większe zaufanie każdego dnia, co jest dowodem naszego zaangażowania i jakości naszych usług.

Często mówisz: „Wszystko, czego potrzebujemy, jest w nas samych.” Czy możesz wyjaśnić tę filozofię?

Oczywiście. Wierzę, że każdy ma potencjał, aby pokonywać wyzwania i osiągać swoje cele.

Małgosia Roznerska

malgorzata.roznerska@fox-lawyers.com

 

English Version below

Małgosia Roznerska has been helping Poles navigate the British legal system for 12 years, and her dedication has earned the recognition of the largest law firms in London. In this interview, she shares her story, work philosophy, and the challenges of balancing her career with family life.

Welcome, Małgosia. It’s a pleasure to have you with us today. You’ve been in the UK for 12 years now. Can you tell us about your journey and how you established your business here?

Thank you for having me. My journey to the UK began 12 years ago. When I arrived, I noticed there was a significant need for legal support within the Polish community. Many people were unsure of their rights and how to navigate the legal system here. As a solicitor, I felt compelled to help. I established my own business, initially providing consultations and assistance specifically for Polish nationals. Over time, as I gained more experience and built my reputation, I expanded my services to cater to all nationalities.

That’s impressive. How did you manage to cooperate with the biggest law firms in London?

Building those relationships took time and persistence. I focused on delivering excellent service to my clients, ensuring they received the highest compensations and the best legal support. This commitment to quality caught the attention of larger firms, and I began collaborating with them. It’s been mutually beneficial, as we both strive to provide the best outcomes for our clients.

You work on a no win, no fee basis. Can you explain why you chose this model?

The no win, no fee model is crucial for making legal support accessible to everyone. Many people cannot afford upfront legal fees, especially after experiencing accidents at work or in car incidents. This model allows them to seek justice without financial burden. It ensures that everyone, regardless of their financial situation, can afford the best help in claiming their compensations.

It sounds like you’ve built a robust team. Tell us more about your team of agents.

Yes, I have a wonderful team of five agents. Each one has been carefully selected and trained to uphold the high standards of our service. We started from scratch, and now we have a well-coordinated team that works tirelessly to support our clients. Their dedication and expertise are what make our success possible.

You have an impressive educational background. Can you share more about your qualifications?

Of course. I earned a Master’s degree in Business Management and Law from Poland in 2010. After moving to the UK, I pursued further education and obtained a Master’s degree in International Law here in London in 2018. Education has always been a priority for me, and it has equipped me with the knowledge and skills necessary to excel in my field.

You mentioned you are a mother. How do you balance your professional and personal life?

It’s a constant challenge, but I believe in the power of organization and time management. My daughter, Delrose, is a significant source of inspiration for me. Balancing work and motherhood requires flexibility and support from my team and family. It’s not always easy, but it’s incredibly rewarding.

Who is your authority or role model?

Margaret Thatcher has always been a significant influence for me. I admire her strength, determination, and leadership. She was a pioneer for women in leadership roles, and her legacy continues to inspire me.

You often say, “Everything we all need is inside us.” Can you elaborate on this philosophy?

Absolutely. I believe that everyone has the potential to overcome challenges and achieve their goals. Confidence, resilience, and determination are qualities we all possess. It’s about recognizing and harnessing these inner strengths. This belief drives me in both my personal and professional life.

Finally, what advice would you give to other women striving to achieve their dreams?

My advice is to believe in yourself and never give up. Surround yourself with supportive people, stay focused on your goals, and be persistent. Challenges will come, but they are opportunities for growth. Trust in your abilities and stay positive. Confidence truly is a woman.

In how many cases have you helped your customers already?

Since I opened the business 12 years ago, we have successfully helped over 5,000 people. We are gaining more trust every day, which is a testament to our dedication and the quality of our service. Each case is unique, and we strive to provide personalized support to ensure the best possible outcomes for our clients.

Małgosia Roznerska

malgorzata.roznerska@fox-lawyers.com

Share this...